đàm phán lương

Những điều cần cân nhắc khi đàm phán lương

Rõ ràng trong trường hợp đó lời mời làm việc tốt nhất chính là công việc có mức lương tương đối khá so với năng